Általános Kémiai
Laboratóriumi Gyakorlat (kv1c4alp és kk5t4alp)
és
Számolási Gyakorlat (kv1c2al2 és kk5t2al2)

2015/2016 1. félév

A gyakorlatok célja

A laborgyakorlat és a számolási gyakorlat célkitűzése összetett:

  1. az alapvető laboratóriumi műveletek megismertetése (tömeg-, térfogat-, sűrűség-, hőmérsékletmérés, oldatkészítés, melegítés, berendezések összeállítása, keverékek szétválasztása [szűrés, desztilláció]), a laboratóriumi jegyzőkönyv vezetésének elsajátítása
  2. az Általános kémia című előadás anyagának illusztrálása (reakciótípusok [sav-bázis, redox, komplex- és csapadékképződés], kémiai egyensúly, anyagszerkezet, termokémia, fázisátalakulások)
  3. alapos kémiai előismeretekkel nem rendelkező hallgatók érdeklődésének felkeltése, a felzárkózás segítése
  4. az alapvető kémiai számítások (egyenletrendezés, sztöchiometria, egyensúlyok) megismertetése és begyakoroltatása

A gyakorlatnak hangsúlyozottan nem célja:

  1. nagy szerelést igénylő, bonyolult kísérletek elvégzése (inkább több, rövidebb gyakorlat legyen, mint kevés, hosszabb)
  2. drága eszközök, anyagok, veszélyes anyagok használata
  3. egyes fizikai mennyiségek számértékének pontos meghatározása (a precíz méréstechnika elsajátítása a későbbi laborgyakorlatokon [elsősorban a fizikai kémiai laborgyakorlatokon] fog megtörténni, itt inkább az a cél, hogy megmutassuk, hogy milyen elven lehet a mennyiséget megmérni, számba vegyük a mérésnél elkövetett hibákat és megbecsüljük a kapott számérték megbízhatóságát)

Jelentkezés a gyakorlatokra

A laboratóriumi és a számolási gyakorlatra a hallgatónak a Neptun-ban kell jelentkeznie.
Kivételt képeznek azok, akik a beiratkozás napján írt dolgozat alapján haladó csoportba kerülnek. Ezek a hallgatók automatikusan a Magyarfalvi Gábor vezette csoportban jelennek meg a Neptun-ban. Amennyiben korábban már jelentkeztek másik csoportba a Neptun-ban, onnan ki kell jelentkezzenek.

Azok a hallgatók, akik intézményünkben 3 kredites általános kémiai laboratóriumi gyakorlatot végeztek a korábbi években, a 11. laborcsoportba kell jelentkezzenek a Neptun-ban. A kredit növekményt házi feladat kidolgozásával szerezhetik meg, laboratóriumba nem járnak.

A laborgyakorlat

A laboratóriumi kurzus 6 gyakorlatból áll, amelyet a hallgatók kéthetente végeznek. A számolási gyakorlat és a laborgyakorlat teljesen külön tanegységet alkot.

Felkészülés a laborra

A laborgyakorlatok leírása részben a Praktikumban (Dr. Lengyel Béla, Dr. Hartmann Hildegard, Dr. Meszticzky Aranka, Dr. Nyilasi János, Dr. Székely Tamás: Általános és Szervetlen Kémiai Praktikum, Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.) részben e honlapon található. A hallgatónak a leírás alapján minden gyakorlatra fel kell készülni, beleértve a legelsőt is. (A Praktikumból megtanulandó részekre az interneten elérhető anyagok Pr-ként hivatkoznak.) A Praktikum tankönyvboltban, jegyzetboltban nem kapható. Használt példányok antikváriumban vagy magasabb éves kollégáktól beszerezhetők. A kémia könyvtár néhány példányt kölcsönöz és számos olvasótermi példányt tart helyben olvasásra.

Az aznapi gyakorlat anyagából és a labormunka általános feltételeiből a hallgatók minden gyakorlaton dolgozatot írnak. Az a hallgató, aki a dolgozat alapján nyilvánvalóan készületlenül érkezett, a gyakorlatról elküldhető.

A laborgyakorlatok rendje

A gyakorlatok egy része a laboratóriumi alapműveleteket gyakoroltató kísérlet, ezek egy részét minden hallgató elvégzi, másokat a fél-fél laborcsoport végez el, ismét mások páros kísérletek, amelyeket mérőpárok végeznek el. Az alapvető kémiai kísérletek megismerése kémcsőreakciók elvégzésével történik. Az elmélet alátámasztásául szolgáló kísérletek pedig általában bemutatókísérletek, amelyeket az oktató vagy egy hallgató(pár) készít elő.

Minden, az adott napra előírt kísérletből (+ a labormunka szabályaiból) fel kell készülni. Jegyzőkönyvet a saját kísérletekből (akár egyéni, akár páros kísérlet) valamint a bemutatókísérletekből kell írni. Jegyzőkönyvként A4-es formátumú, nem spirál füzet szolgál. Az első gyakorlati foglalkozáson egy megfelelő, üres füzettel kell megjelenni.

Az első laboratóriumi gyakorlaton kötelező a megjelenés. Ezen a foglalkozáson kerül sor a tűz- és balesetvédelmi oktatásra. A további laboratóriumi munkában nem vehet részt az a hallgató, aki balesetvédelmi oktatásban nem részesült.

Mulasztott laboratóriumi gyakorlat pótlására alapvetően nincs mód. Betegség, baleset vagy más váratlan akadályoztatás esetén sem tudjuk garantálni a pótlást, mivel a laboratóriumi férőhelyek száma korlátozott. Csak indokolt esetben, egyedi mérlegelés mellett, kivételes intézkedéssel jön szóba pótlás. Erre vonatkozó kéréssel Szabados Ágnest kell keresni.

Labortematika

A labormunka feltételei: Mielőtt elkezdenénk...: balesetvédelmi és elsősegély-nyújtási tudnivalók, a jegyzőkönyv vezetése

időpontgyakorlat
sorszáma
leírás
szept. 11., 17., 18., 24. 1. tömegmérés, térfogatmérés, sűrűségmérés, gázok relatív sűrűsége
szept. 25., okt. 1., 2., 8.2. átkristályosítás, sav-bázis reakciók, atomszínképek, molekulaszínképek, poláris/apoláris molekulák
okt. 9., 15., 16., 22.3. NaCl/CaCO3 keverék összetételének meghatározása kioldással, gázbürettával; csapadékképződési reakciók, gázok diffúziósebessége
nov. 5., 6., 12., 13.4. desztilláció, olvadáspont-/forráspontmérés, redox reakciók, ozmózisos kísérletek
nov. 19., 20., 26., 27.5. sav-bázis- és redoxititrálás; komplexképződési reakciók
dec. 3., 4., 10., 11.6. sav-bázis egyensúlyok (hidrolízis, pufferoldatok), különböző kémiai egyensúlyok kölcsönhatása; reakciósebesség; galvánelem, elektrolízis, közömbösítési hő meghatározása

Félév végi laborjegy

A jegy megszerzésének feltétele, hogy a hallgató a laborgyakorlatok legalább 80%-át teljesítse (jegyzőköny elfogadva). A gyakorlati jegy kialakításában a labormunka, a jegyzőkönyvek, felelések, valamint a gyakorlaton írt dolgozatok játszanak szerepet. A jegy kialakításának pontos módja az egyes gyakorlatokon eltérhet.

Laborcsoportok

A 2015/2016. tanév 1. félévében 10 laborcsoport működik. A 11. csoportnak laborfoglalkozást nem tartunk. A laborok helyét és idejét az alábbi táblázat mutatja.
A laboratóriumi gyakorlatok alább megadott rendjét igyekszünk a tanrend és a Neptun beosztásával összhangba hozni. Amennyiben eltérés mutatkozna, az itt szereplő információt kell mérvadónak tekinteni.
Figyelem! Az első laborfoglalkozásokat szeptember 11-én tartjuk, a 3., 6. és 8. csoport hallgatóinak.

időpontcsoport   labor   oktató
csütörtök, 8-14   szept. 17., okt. 1., 15., nov. 5., 19., dec. 3. 1.611 Szalay Roland
7.603 Kolos Zsuzsanna
szept. 24., okt. 8., 22., nov. 12., 26., dec. 10.    2.611 Vass Gábor
9.609 Harmat Veronika
péntek, 8-14szept. 11., 25., okt. 9., nov. 6., 20., dec. 4. 3.611 Bacsó András   
6.609 Szabados Ágnes
8.603 Kolos Zsuzsanna
szept. 18., okt. 2., 16., nov. 13., 27., dec. 11. 4. 611 Magyarfalvi Gábor
5.609 Szabados Ágnes
10.603 Kolos Zsuzsanna

A számolási gyakorlat

A számolási gyakorlat tematikája

A számolási gyakorlatok elsősorban Dr. Hartmann Hildegard: Általános kémiai példatár (3. kiadás, ELTE, 2010) című jegyzetére támaszkodnak. A Hartmann példatár a jegyzetboltban nem kapható. Használt példányok antikváriumban vagy magasabb éves kollégáktól beszerezhetők. Kölcsönözhető és olvasótermi példányok hozzáférhetők a kémia könyvtárban. Egyszerűbb feladatokat tartalmaz Villányi Attila: Ötösöm lesz kémiából című példatára (8. kiadás, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2002). A gyakorlat egyes témaköreihez a H jellel sorolt oldalak tartoznak a Hartmann példatárból és V jellel sorolt oldalak vonatkoznak a Villányi példatárra.

A számolási gyakorlat számonkérése

A számolási gyakorlat számonkérése a szorgalmi időszakban, a számolási gyakorlat idejében írt két zárthelyi (zh) dolgozattal történik.

Félév végi számolási gyakorlati jegy

A jegy megszerzésének feltétele, hogy

ÉS

A szorgalmi időszakban elégtelen jegyet kap az a hallgató, aki a fenti kritériumok valamelyikét nem teljesíti. Elégtelen érdemjegy esetén utóvizsgajegy szerezhető, a vizsgaidőszakban iratott utóvizsga dolgozat alapján. Az utóvizsga dolgozat a félév teljes anyagát felöleli.

Az oktatók elérhetősége

A számolási gyakorlattal kapcsolatos szervezési és adminisztratív kérdésekben Vass Gábor tanár úr illetékes. A laboratóriumi gyakorlattal kapcsolatos adminisztratív ügyekben Szabados Ágnes tanárnőt kell keresni. Minden más kérdésben a laborgyakorlat ill. számolási gyakorlat csoport oktatója illetékes. Az itt szereplő mellékek a porta melletti telefonról közvetlenül hívhatók, városi vonalról a 372-2500-as telefonszám után lehet tárcsázni.

Név Szoba száma Telefonszám e-mail
Bacsó András rangeyed kukac gmail pont com
Czirók Ede czir kukac ludens pont elte pont hu
Harmat Veronika 5.123 65-47 veronika kukac chem pont elte pont hu
Kolos Zsuzsanna 604 16-21 kolos kukac chem pont elte pont hu
Magyarfalvi Gábor 542 65-87 gmagyarf kukac chem pont elte pont hu
Szabados Ágnes 644 12-02 szabados kukac chem pont elte pont hu
Szalay Roland 638 16-07 szalayr kukac chem pont elte pont hu
Szepes László 636 16-08 szepes kukac chem pont elte pont hu
Vass Gábor 644 12-02 vassg kukac elte pont hu
Vörös Tamás 5.120 62-32 tomi.voros kukac gmail pont com

Az általános kémia előadás web-es anyagai

Pasinszki tanár úr honlapján

Tarczay tanár úr honlapján


Az oldal készítője: Frigyes Dávid, egyetemi adjunktus (© 2006-2008.) Utolsó módosítás: 2015. 09. 01.